La pubblicita' aiuta Diamantesinelmondo.

mercoledì 16 marzo 2011

U palitt' della Discordia. La poesia.

Prima i tavùt, mò u palitt
Lady G nun si sta citt:
"su ragazzi, è nnà scimenza!
Gun' ni fa e cint ni penza!
S'anu chius nu pajis!
A' spaccat i diamantis"!
Lady M, pront a risposta:
"sol per noi c'è la sosta!
Nun ti garba stu palitt?
Ji cumann e statt citt"!
Mò cammina tutta ntisata,
Finalment accuntitata!
Fattu sta ch'a vera raggiun
È nnà guerra fra duj Riun.
Na guerra ggià cuminciata
All timp dill'antinat.
Ggià all'opira i tagliatur
A battuta, a fissiatura
Ma stavolta s'à ribillat
Via cirella e... Vicinat.
I cusintin su 'ncazzat:
Nent machine? Nent ggilat!
Mi piac' sta dicisiun'
L'850 sutt u balcun
I sammiasar su scuntent
Vulim u' stess trattament!
U' Zurr, Belfagor, Agostino,
A levatric, u dintist, luiggin,
Zio Rocco, a buca di Bacco
Ggià pront all'attacco!
Scoppia ppur a ggilusia
Tra "sammias" e "ave maria".
Friscu Friscu appena arrivat,
Porte aperte, sbalancat!
Ggià cumincin i dispitt
Era nicissario stu palitt?
I sacchett d'i diamantis
Ggià vacant mità mis!
Spenna e spann' a gò gò
E io pago! Diciva Totò

di Anonimo.

Nessun commento: